رباعی شمارهٔ ۸۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

آن گل که به رنگ طعنه در می کرده است
با عارض تو برابر کی کرده است
با روی تو روی گل ز خجلت در باغ
هم سرخ برآمده است و هم خوی کرده است