رباعی شمارهٔ ۸۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای صید شده مرغ دلم در دامت
من عاشق آن دو لعل میگون فامت
ای ننگ شده نام رهی بر نامت
تا جان نبری کجا بود آرامت