رباعی شمارهٔ ۱۹۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اگر نه خس نهادی خوش باش
گام از سر کام در نهادی خوش باش
هرچند به ناخوشی فتادی خوش باش
پندار در این دور نزادی خوش باش