رباعی شمارهٔ ۱۸۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خود را مپسند دل پسند همه باش
نقصان بپذیر و سودمند همه باش
فارغ ز لباس عافیت باش چو نخل
بر خاک نشین و سربلند همه باش