رباعی شمارهٔ ۳۱۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

بر سر کنم از عشق تو خاک همه کوی
ای برده مرا آتش تو آب از روی
من عاشق زار تو چنانم که مپرس
تو لایق عشق من چنانی که مگوی