رباعی شمارهٔ ۳۲۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اگر بسیج رفتن داری
در ره چو پیاده هفت مسکن داری
فرزین نتوانی شدن اندیشم از آنک
در راه بسی سپاه رهزن داری