رباعی شمارهٔ ۲۳۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

نونو غم آن راحت جان من دارم
جوجو جانی در این جهان من دارم
نازی که جهان بسوزد آن او دارد
آهی که فلک بدرد آن من دارم