رباعی شمارهٔ ۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

دل خاص تو و من تن تنها اینجا
گوهر به کفت بماند و دریا اینجا
در کار توام به صبر مفکن کارم
کز صبر میان تهی‌ترم تا اینجا