رباعی شمارهٔ ۳۱۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای یافته از فضل خدا تمکینی
گاهی که شود دچار با مسکینی
باید که نوازشی بیابد از تو
از جود رسانی به دلش تسکینی