رباعی شمارهٔ ۴۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاکی دلم ای بت ز نهان بازفرست
خون آلود است همچنان باز فرست
در بازاری که جان ز من، دل ز تو بود
چون بیع به سر نرفت جان باز فرست