رباعی شمارهٔ ۹۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اساس عمر غم خواهد بود
مهر و ستم فلک بهم خواهد بود
جان هم به ستم درآمد اول در تن
و آخر شدنش هم به ستم خواهد بود