رباعی شمارهٔ ۹۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

هیچ است وجود و زندگانی هم هیچ
وین خانه و فرش باستانی هم هیچ
از نسیه و نقد زندگانی همه را
سرمایه جوانی است، جوانی هم هیچ