رباعی شمارهٔ ۲۲۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

امروز که خورشید سمای سخنم
کس را نرسددست به پای سخنم
خورشید که پادشاه هفت اقلیم است
در کوی جهان است گدای سخنم