رباعی شمارهٔ ۲۲۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی را ز آن رخ و زلفین به خم
دل عود بر آتش است و اشک آب بقم
هم زآن رخ و زلف کاب نوشند بهم
چون شمشادش جوان کن ای باغ ارم