رباعی شمارهٔ ۲۲۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

افغان که ز دل برای سوز آوردم
نه ناوک آه سینه دوز آوردم
بیهوده چو آفتاب و مه زیر سپهر
روزی به شب و شبی به روز آوردم