رباعی شمارهٔ ۱۴۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

در باغ شعیب و خضر و موسی نگرید
تا چشمهٔ خضر و ماه و شعری نگرید
در زیر درخت شاخ طوبی نگرید
بر آب روان سایهٔ موسی نگرید