رباعی شمارهٔ ۱۴۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

امشب نه به کام روزگار است آن مرد
ناخورده شراب در خمار است آن مرد
آسیمه سر از فراق یار است آن مرد
القصه به طول‌ها چه زار است آن مرد