رباعی شمارهٔ ۲۲۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

سروی است سیاه چرده آن ماه تمام
بر آب دو عارضش خطی آتش فام
شکل خط او به گرد عارض مادام
چون سرخی مغرب است در اول شام