رباعی شمارهٔ ۲۰۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

من میوهٔ خام سایه پرورد نیم
جز چشمهٔ خورشید جهان‌گرد نیم
گر بر سر خصمان که نه مردند و نه زن
سرپوش زنان نیفکنم مرد نیم