رباعی شمارهٔ ۲۹۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

صبح است شراب صبح پرتو در ده
زو هر جو جوهری است، جو جو در ده
گر پیر کهن کهن خورد، رو در ده
خاقانی نو رسیده را نو در ده