رباعی شمارهٔ ۷۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

آن غصه که او تکیه‌گه سلطان است
بهتر ز چهار بالش شاهان است
آن غصه عصای موسی عمران است
آرامگه او ید بیضا زان است