رباعی شمارهٔ ۲۹۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

چشمم به گل است و مرغ دستان زن تو
میلم به می است و رطل مرد افکن تو
زین پس من و صحرای دل روشن تو
من چون تو و تو چون من و من بی من تو