رباعی شمارهٔ ۱۶۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای بت علم سیه ز شب صبح ربود
برخیز و می صبوحی اندر ده زود
بردار ز خواب نرگس خون‌آلود
برخیز که خفتنت بسی خواهد بود