رباعی شمارهٔ ۱۶۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی هر شبت شبستان نرسد
تو مفلسی این نعمتت آسان نرسد
هر شب طلب وصل که روئین دژ را
هر روز سفندیار مهمان نرسد