رباعی شمارهٔ ۱۶۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

آن شب که دلم نزد تو مهمان باشد
جانم همه در روضهٔ رضوان باشد
جانم بر توست لیک فرمان باشد
کامشب تن من نیزد بر جان باشد