رباعی شمارهٔ ۱۵۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای از دل دردناک خاقانی شاد
غمهای تو کرد خاک خاقانی باد
روزی که کنی هلاک خاقانی یاد
برخی تو جان پاک خاقانی باد