رباعی شمارهٔ ۱۵۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

چون زاغ سر زلف تو پرواز کند
در باغ رخت به کبر پر باز کند
در باغ تو زان زاغ پرانداز کند
تا بر گل تو بغلطد و ناز کند