رباعی شمارهٔ ۲۹۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای کرده ز نور رای تو دریوزه
از قرص منیر رای تو هر روزه
در زیر نگین جودت آورده فلک
هرچه آمده زیر خاتم فیروزه