رباعی شمارهٔ ۲۱۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای پیش تو مهر و ماه و تیر و بهرام
بر جیس و زحل، زهره حمل ثور غلام
جوزا سرطان خوشه کمان شیرت رام
میزان، عقرب، دلو، بره حوت به دام