رباعی شمارهٔ ۳۳۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اگر شیوهٔ عشق آغازی
یارانت خسند با خسان چون سازی
تو چشمی اگر در تو خسی آویزد
چندان مژه برزن که برون اندازی