رباعی شمارهٔ ۲۵۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای دوست به ماتم چه نشینی چندین
کز ماتم تو شدیم با مرگ قرین
زین ماتم کاندرونی ای شمع زمین
چون برخیزی به ماتم ما بنشین