رباعی شمارهٔ ۲۵۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی ازین چرخ سیه کاسهٔ دون
چونی تو در این گلخن خاکسترگون
از چشم و دلی چو دیگ گرمابه کنون
کآتش ز درون داری و آب از بیرون