رباعی شمارهٔ ۲۵۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

گاهی که کنی عهد و وفا با یاران
زنهار وفای عهد خود واجب دان
بی‌شکر خدا مباش هرگز نفسی
تا بر تو شود ابر کرم‌ها باران