رباعی شمارهٔ ۱۳۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

بخت ار به مراد با توام بنشاند
گردون ز توام برات دولت راند
پروانهٔ بخت را به دیوان وصال
مرفق چه دهم تا ز منت نستاند