رباعی شمارهٔ ۱۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای تیغ تو آب روشن و آتش ناب
آبی چو خماهن، آتشی چون سیماب
از هیبت آن آب تن آتش تاب
رفت آتشی از آتش و آبی از آب