رباعی شمارهٔ ۲۶۶

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تا رخت بیفکند به صحرا دل من
سرمایه زیان کرد ز سودا دل من
یک موی نماند از اجل تا دل من
القصه بطولها دریغا دل من