رباعی شمارهٔ ۱۲۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

آن تن که حساب وصل می‌راند نماند
و آن جان که کتاب صبر می‌خواند نماند
گر بوی بری که غم ز دل رفت، نرفت
ور وهم کنی که جان بجا ماند، نماند