رباعی شمارهٔ ۷۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

عشقی که ز من دود برآورد این است
خون می‌خورم و به عشق درخورد این است
اندیشهٔ آن نیست که دردی دارم
اندیشه به تو نمی‌رسد درد این است