رباعی شمارهٔ ۱۲۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

کس همچو من غریب بی‌یار مباد
بیچاره و عاجز و گرفتار مباد
درد هجران مرا به جان آورده
هر جا که طبیب نیست بیمار مباد