رباعی شمارهٔ ۱۰۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز
مردار بود هر آنکه او را نکشند