رباعی شمارهٔ ۱۴۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

گردی لبت از لبم به بوسی آزرد
تب دوش تن مرا بیازرد به درد
امروز تبم برفت و تب خال آورد
تب خال مکافات لبم خواهد کرد