رباعی شمارهٔ ۲۴۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

گر هیچ به بندگیت درخور باشم
در شهر تو سال و مه مجاور باشم
شروان ز پی تو کعبه شد جان مرا
گر برگردم ز کعبه کافر باشم