خاقانی این دو بیت را در مدینه بر در حرم نوشته است

خاقانی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات عربی

یا صفوة الرحمن شافع خلقه
انی اتیتک عبدرق عانیا
قد کنت مرتد افادرکنی الهدی
فغدوت مرتدیا بدینک ثانیا