رباعی شمارهٔ ۳۳۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

هر نیمه شبم تبم مرتب بینی
ناخن چو فلک، عرق چو کوکب بینی
هر چاشتگهم کوفتهٔ تب بینی
از تب خالم آبله بر لب بین