رباعی شمارهٔ ۳۳۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

از بلبل گل پرست خوش سازتری
کبکی و ز دراج خوش آوازتری
در حسن ز طاووس سرافرازتری
وز قمری نغز گوی طنازتری