شمارهٔ ۲۰۷ - در مرثیهٔ وحید الدین پسر عم خود

جان عطارد از تپش خاطر وحید
چونان بسوخت کز فلک آبی نماندش
جان وحید را به فلک برد ذو الجلال
تا هم فلک به جای عطارد نشاندش