رباعی شمارهٔ ۶۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تشویر بتان از رخ رخشان تو خاست
تسکین روان از لب خندان تو خاست
هرچند دوای جان ز مرجان تو خاست
درد دل من ز درد دندان تو خاست