رباعی شمارهٔ ۱۹۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

برداشت فلک به خون خاقانی تیغ
تا ماه مرا کرد نهان اندر میغ
دی بوسه زدم بر آن لب نوش آمیغ
امروز که بر خاک زنم وای دریغ