رباعی شمارهٔ ۲۲۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

آزار کنی و جور فرمائی هم
رحمت نکنی و روی ننمائی هم
بوسه چه طلب کنم چه پیش آری عذر
دانم که نبخشی و نبخشائی هم