رباعی شمارهٔ ۲۲۶

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تو گلبن و من بلبل عشق آرایم
جز با تو نفس ندهم و دل ننمایم
در فرقت تو بسته زبان می‌مانم
تا باز نبینمت زبان نگشایم